INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme si Vás níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance, uchazeče o zaměstnání a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, účinném od 25.5.2018 (dále „nařízení“) a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Ve všeobecných obchodních podmínkách, umístěných na našich internetových stránkách, naleznete informace o způsobu, rozsahu, účelu, právním základu, době zpracování Vašich osobních údajů a s tím souvisejících právech a jejich ochraně podle čl. 13 až 22 nařízení.